[[en]]Seminar on Infrastructure and Renewable Energy: Discussion with The Law Society of Singapore[[vi]]Hội thảo về Cơ sở Hạ tầng & Năng lượng Tái tạo: Trao đổi cùng Hiệp hội Luật sư Singapore
Publishing date:
August 21, 2023
August 21, 2023

[[en]]On August 18, 2023, LNT & Partners proudly welcomed the delegation of over 40 legal experts from The Law Society of Singapore at LNT & Partners Hanoi, Pacific Place, Hanoi. The occasion marked a significant step forward in fostering collaboration between legal professionals from Vietnam and Singapore.[[vi]]Ngày 18 tháng 8 năm 2023, LNT & Partners vinh dự được đón tiếp đoàn đại biểu với hơn 40 chuyên gia pháp lý từ Hiệu hội Luật sư Singapore đến thăm văn phòng Hà Nội tại Pacific Place. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự hợp tác giữa các luật sư Việt Nam và Singapore.

[[en]]The event's highlight was the Seminar on Infrastructure and Renewable Energy organized by LNT & Partners in discussion with The Law Society of Singapore and some industry experts. The Seminar drew considerable attention from executives representing various enterprises, which are valued clients of LNT & Partners.[[vi]]Điểm nổi bật là Hội thảo về Cơ sở Hạ tầng & Năng lượng Tái tạo: Trao đổi cùng Hiệp hội Luật sư Singapore do LNT tổ chức với sự tham dự của Hiệp hội và một số khách mời chuyên gia. Hội thảo thu hút sự quan tâm của các nhà quản lý cấp cao đại diện cho các khách hàng doanh nghiệp của LNT & Partners.

[[en]]Our Partner LE Net and Associate VU Thi Thinh presented and shared their perspectives on laws and policies for infrastructure and renewable energy investment in Vietnam. Legal practitioners, industry experts, and corporate leaders engaged in thought-provoking conversations, sharing insights on the opportunities and challenges in these sectors. Additionally, our Senior Associate NGO Thanh Hai gave an overview and preliminary provisions in the newly issued Decree regulating personal data protection in Vietnam.[[vi]]Luật sư LÊ Nết và Cộng sự VŨ Thị Thịnh đã có phần thuyết trình và chia sẻ về pháp luật và chính sách cho đầu tư dự án cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Các luật sư, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đã tham gia trao đổi những vấn đề phức tạp, chia sẻ góc nhìn, những cơ hội và thách thức trong các lĩnh vực này. Ngoài ra, Cộng sự cấp cao NGÔ Thanh Hải cũng đã đưa ra cái nhìn tổng quan và sơ bộ về các quy định trong Nghị định mới được ban hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.

[[en]]“We are delighted to host such a distinguished delegation from The Law Society of Singapore and have the opportunity to engage in meaningful discussions on vital topics like infrastructure and renewable energy,” said Mrs. HOANG Nguyen Ha Quyen, Managing Partner at LNT & Partners. “This seminar underscores our commitment to facilitating knowledge sharing and strengthening ties within the legal community while also providing valuable insights to our esteemed clients.”[[vi]]“Chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp phái đoàn đặc biệt từ Hiệp hội Luật sư Singapore và có cơ hội tham gia các cuộc thảo luận có ý nghĩa về các chủ đề quan trọng như cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo,” Luật sư thành viên HOÀNG Nguyễn Hạ Quyên chia sẻ “Hội thảo này đồng thời thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc tạo điều kiện chia sẻ kiến thức và tăng cường mối quan hệ trong cộng đồng pháp luật, đồng thời cung cấp những tri thức và hiểu biết giá trị cho khách hàng của chúng tôi”.

[[en]]The collaborative efforts between LNT & Partners and The Law Society of Singapore have further solidified the importance of international cooperation in addressing legal challenges and developments in today's interconnected world.[[vi]]Sự hợp tác giữa LNT & Partners và Hiệp hội Luật sư Singapore đã củng cố hơn nữa tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các thách thức và phát triển pháp luật trong thế giới hội nhập và kết nối ngày nay.

[[en]]*The Law Society of Singapore is an independent body which represents, protects, and assists lawyers in Singapore, and promotes the interests of the legal profession and the public. The Society’s visit to LNT & Partners Hanoi is part of its annual “Lawyers Go Global” mission. [[vi]]*Hiệp hội Luật sư Singapore là tổ chức độc lập đại diện, bảo vệ và hỗ trợ luật sư tại Singapore, đồng thời thúc đẩy sự phát triển ngành luật và lợi ích công. Chuyến thăm tới văn phòng Hà Nội của LNT & Partners là một phần trong chương trình “Lawyers Go Global” của Hiệp hội.

Back to firm news
Contact
Subcribe
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.