[[en]]Profile[[vi]]Hồ sơ

Dr. Van Tuan Nguyen is a partner in charge of the firm’s Corporate practice group. With more than 22 years of legal experience, he has advised on a wide variety of matters including international private law, foreign investment, corporate compliance, intellectual property and dispute resolution.

Prior to joining LNT & Partners, Dr. Nguyen was Deputy Director of Vietnam Airlines' Legal Department, where he advised the Board of Director and CEO on issues of compliance with foreign laws, intellectual property, aircraft leasing and dispute resolution. He also previously worked as Head of International Private Law Division for the Ministry of Justice and was responsible for researching, drafting laws and acting as the Government’s legal counsel in negotiating various treaties, including FTAs and Investment Agreements such as BOT contracts and Government Guarantee and Undertakings (GGU).

Dr. Nguyen is a visiting lecturer for undergraduate programmes on International Arbitration at Hanoi Law University and for Masters of Economics programmes on Media and International Business Law at National Economics University. He also gives lectures at Vietnam Judicial Academy on investor-state dispute resolution for Vietnamese lawyers and officials of various ministries, State agencies and provincial departments. Dr. Nguyen has authored numerous legal articles and books on foreign investment in Vietnam.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn là Luật sư thành viên của LNT & Partners. Với hơn 22 năm kinh nghiệm pháp lý, ông đã tư vấn về nhiều vấn đề khác nhau bao gồm luật tư pháp quốc tế, đầu tư nước ngoài, tuân thủ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp.

Trước khi gia nhập LNT & Partners, ông là Phó Giám đốc Ban Pháp chế của Vietnam Airlines tư vấn cho Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành về các vấn đề tuân thủ luật pháp nước ngoài, sở hữu trí tuệ, cho thuê máy bay và giải quyết tranh chấp. Trước đây, ông cũng từng là Trưởng Bộ phận Luật Tư nhân Quốc tế của Bộ Tư pháp và chịu trách nhiệm nghiên cứu, soạn thảo luật và đóng vai trò là cố vấn pháp lý của Chính phủ trong việc đàm phán các hiệp ước khác nhau, bao gồm các Hiệp định thương mại tự do và Hiệp định đầu tư như hợp đồng BOT, Cam kết và Bảo lãnh của Chính phủ (GGU) .

Ông là giảng viên thỉnh giảng cho các chương trình đại học về Trọng tài Quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội và cho các chương trình Thạc sĩ Kinh tế về Luật Kinh doanh Quốc tế và Truyền thông tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông cũng tham gia giảng dạy tại Học viện Tư pháp Việt Nam về giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư-nhà nước cho các luật sư Việt Nam và cán bộ của các bộ, cơ quan nhà nước và các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ông là tác giả của nhiều bài báo và sách pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Memberships

Vietnam Bar Federation

Hanoi Bar Association

Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Đoàn Luật sư Hà Nội

Education

Ph.D in Law (Latrobe University, Australia)

LL.M (Vrije University of Amsterdam, Netherlands)

Master of Economics in Finance, Banking and Monetary (National Economics University)

LL.B (Hanoi Law University)

Bachelor of Economics (Hanoi Accounting and Finance University)

Tiến sỹ Luật, (Đại học Latrobe, Úc)

Thạc sỹ Luật (Đại học Vrije Amsterdam, Hà Lan)

Thạc sỹ Kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân)

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội)

Cử nhân Kinh tế (Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội)

Language

Vietnamese

English

Work highlights

Advising the Board of Directors and CEO on domestically legal matters which need to ensure the compliance with laws of Vietnam, particularly the Law on Enterprise, law on Investment Law on Aviation, etc. and Charter and other internal rules of Vietnam Airlines.

Acting as a Legal Counsel to the Government in negotiating, drafting and advising the Government Agencies in BOT contracts on electricity projects such as Mong Duong, Vinh Tan, Hai Duong, Kien Luong, Nghi Son Powers, loan agreements for Powers Project, and joint-venture contracts;

Advising Petro Vietnam and its authorized representative to the Members of Council at Nghi Son Refinery and Petrochemical Ltd (the "Company") on the management and operation of the Company;

Acting as a Legal Counsel to the Government to settle investor-state dispute cases such as Mc Kenzie v the Government of Vietnam; Trinh Vinh Binh v. the Government of Vietnam

Member of Drafting Legislation Committees and attending the Committee meetings of Parliament for discussion and consideration of various legislation of Vietnam;

Member of Vietnamese Government’s Delegations in negotiating ASEAN Treaties;

Advising ECOPARK  in negotiation, drafting and amending the Management Agreement for Chadwick International School – Ha Noi;

Advising PVI Holdings in financial restructure  of the Group, including PVI Re, PVI Insurance and PVI AM.

In charge of SIAC Arbitration ARB319/21/HTD case between Power Generation Corporation 1 vs. PT Trubaindo Coal Mining and  Banpu Minerals Pte Ltd.

In charge of SIAC Arbitration No. 416 of 2021 (ARB/416/21/HTD) between Petronica Inc vs. Petroleum Offshore Trading and Services JSC.

Advising Vietnam Airlines in fleet restructuring, negotiation with lessors for reduction of leasing contractual costs or extension of payments during Covid-19 pandemic.

Advising Viet Jet Airlines in fleet restructuring, negotiation with lessors for reduction of leasing contractual costs or extension of payments during Covid-19 pandemic.

Advising Vietnam Airlines and drafting the SPA to sell 2 aircrafts during the Covid-19 pandemic.

Advising Vietnam Airlines to sell its shares in Cambodia Angkor Airlines.

Tư vấn cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về các vấn đề pháp lý trong nước cần đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam, đặc biệt là Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư về Hàng không, v.v. và Điều lệ, nội quy khác của Vietnam Airlines.

Cố vấn pháp lý cho Chính phủ trong việc đàm phán, soạn thảo và tư vấn cho các Cơ quan Chính phủ trong các hợp đồng BOT đối với các dự án điện như Điện lực Mông Dương, Vĩnh Tân, Hải Dương, Kiên Lương, Nghi Sơn, các thỏa thuận cho vay Dự án Điện lực và các hợp đồng liên doanh;

Tư vấn cho Petro Vietnam và người đại diện theo ủy quyền cho các Thành viên của Hội đồng thành viên tại Lọc hóa dầu Nghi Sơn ("Công ty") về quản lý và điều hành Công ty;

Cố vấn pháp lý cho Chính phủ giải quyết các tranh chấp giữa Nhà nước - Nhà đầu tư như Mc Kenzie v Chính phủ Việt Nam; Trịnh Vĩnh Bình v Chính phủ Việt Nam

Thành viên Ban soạn thảo pháp luật và tham dự các phiên họp của Ủy ban của Nghị viện để thảo luận, xem xét các luật khác nhau của Việt Nam;

Thành viên Phái đoàn Chính phủ Việt Nam đàm phán các Hiệp ước ASEAN;

Tư vấn cho ECOPARK trong việc đàm phán, soạn thảo và sửa đổi Thỏa thuận quản lý cho Trường Quốc tế Chadwick - Hà Nội;

Tư vấn cho PVI Holdings trong việc tái cấu trúc tài chính của Tập đoàn, bao gồm PVI Re, PVI Insurance và PVI AM.

Phụ trách Trọng tài SIAC vụ ARB319 / 21 / HTD giữa Tổng công ty Phát điện 1 với PT Trubaindo Coal Mining và Banpu Minerals Pte Ltd.

Phụ trách Trọng tài SIAC số 416 năm 2021 (ARB / 416/21 / HTD) giữa Petronica Inc với CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Nước ngoài.

Tư vấn cho Vietnam Airlines trong việc tái cơ cấu đội bay, đàm phán với bên cho thuê để giảm chi phí thuê theo hợp đồng hoặc gia hạn thanh toán trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

Tư vấn cho Hãng hàng không Viet Jet trong việc tái cấu trúc đội bay, đàm phán với bên cho thuê để giảm chi phí thuê theo hợp đồng hoặc gia hạn thanh toán trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

Tư vấn cho Vietnam Airlines và soạn thảo SPA bán 2 máy bay trong đại dịch Covid-19.

Tư vấn cho Vietnam Airlines bán cổ phần tại Cambodia Angkor Airlines.

Updating information
Publications

2021, (with Duong Tri Thanh), "Development of Vietnam’s Aviation Law: Airlines’ Influence in the Legislative Process",  in Jae Woon Lee (eds) Aviation Law and Policy in Asia: Smart Regulation in Liberalised Markets, Brill.com

2015, “Protection of Legitimate Expectations: A case study of Vietnam”, Transnational – Dispute Management

2010, “Implementation of International Commitments in treaties: experiences from other countries and possibility of self-executing Vietnam’s commitments in WTO”, Journal of Democracy and Law (pp.26-31)

2009, (with Peter Van den Bossche), “WTO Law in a Nutshell”, National Political Publishing House

2009, “WTO: a progress report”, Journal of Vietnam Law and Legal Forum (pp 14-17)

2009, “Investments in the WTO-Legal Consequence and Implementation Issue for Vietnam”, Journal of Democracy and Law (pp.22-31)

2009, "Trade Dispute Settlement Mechanism of Asia Pacific Economic Cooperation and the Improvement of Vietnamese Legal System" in Research Project: “International Trade Dispute Settlement Mechanism and the Improvement of Vietnam’s Legal System in the Process of Economic Integration” conducted by the Institute of Law Research under Ministry of Justice

2007, "Law and Practice of ASEAN Countries on Treaties and Domestic Transformation” in Research Project: “Domestic Transformation of Treaties, that concluded by Vietnam in the Context of International Economic Integration” conducted by the Institute of Law Research under the Ministry of Justice

2005, “Foreign Direct Investment with Economic Development in Vietnam”, Judicial Publishing House

2005, “Investment Liberalization and the Need to Improve Vietnam’s Environment for FDI Inducement”, Journal of World Economic Problems (pp. 66-74)

2021, (with Duong Tri Thanh), "Development of Vietnam’s Aviation Law: Airlines’ Influence in the Legislative Process",  in Jae Woon Lee (eds) Aviation Law and Policy in Asia: Smart Regulation in Liberalised Markets, Brill.com

2015, “Protection of Legitimate Expectations: A case study of Vietnam”, Transnational – Dispute Management

2010, “Implementation of International Commitments in treaties: experiences from other countries and possibility of self-executing Vietnam’s commitments in WTO”, Journal of Democracy and Law (pp.26-31)

2009, (with Peter Van den Bossche), “WTO Law in a Nutshell”, National Political Publishing House

2009, “WTO: a progress report”, Journal of Vietnam Law and Legal Forum (pp 14-17)

2009, “Investments in the WTO-Legal Consequence and Implementation Issue for Vietnam”, Journal of Democracy and Law (pp.22-31)

2009, "Trade Dispute Settlement Mechanism of Asia Pacific Economic Cooperation and the Improvement of Vietnamese Legal System" in Research Project: “International Trade Dispute Settlement Mechanism and the Improvement of Vietnam’s Legal System in the Process of Economic Integration” conducted by the Institute of Law Research under Ministry of Justice

2007, "Law and Practice of ASEAN Countries on Treaties and Domestic Transformation” in Research Project: “Domestic Transformation of Treaties, that concluded by Vietnam in the Context of International Economic Integration” conducted by the Institute of Law Research under the Ministry of Justice

2005, “Foreign Direct Investment with Economic Development in Vietnam”, Judicial Publishing House

2005, “Investment Liberalization and the Need to Improve Vietnam’s Environment for FDI Inducement”, Journal of World Economic Problems (pp. 66-74)

Updating information
Updating information
Recognition
Updating information