[[en]]Our People[[vi]]Nhân sự
Filter by practices
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Filter by Industries
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
BUI
Ngoc Hong
[[en]]BUI Ngoc Hong[[vi]]Bùi Ngọc Hồng

[[en]]Partner[[vi]]Luật sư Thành viên

hong.bui@lntpartners.com
[[en]]M&A[[vi]]Sáp Nhập & Mua Lại
[[en]]Foreign Investment[[vi]]Đầu Tư Nước Ngoài
[[en]]Compliance & ABAC[[vi]]Tuân Thủ Pháp Luật
[[en]]Employment[[vi]]Lao Động
[[en]]Litigation & ADR[[vi]]Giải quyết tranh chấp
HOANG Nguyen
Ha Quyen
[[en]]HOANG Nguyen Ha Quyen[[vi]]Hoàng Nguyễn Hạ Quyên

[[en]]Managing Partner[[vi]]Luật sư Điều hành

[[en]]CEDR Accredited Mediator/ VMC Mediator[[vi]]Hòa giải viên CEDR và VMC

quyen.hoang@lntpartners.com
[[en]]M&A[[vi]]Sáp Nhập & Mua Lại
[[en]]Compliance & ABAC[[vi]]Tuân Thủ Pháp Luật
[[en]]Employment[[vi]]Lao Động
[[en]]Insolvency & Restructuring[[vi]]Phá Sản & Tái Cấu Trúc
LE
Net
[[en]]LE Net[[vi]]Lê Nết

[[en]]Partner[[vi]]Luật sư Thành viên

net.le@lntpartners.com
[[en]]Banking & Finance[[vi]]Tài Chính & Ngân Hàng
[[en]]Real Estate[[vi]]Bất Động Sản
[[en]]Litigation & ADR[[vi]]Giải quyết tranh chấp
[[en]]M&A[[vi]]Sáp Nhập & Mua Lại
[[en]]Tax[[vi]]Thuế
NGUYEN
Anh Tuan
[[en]]NGUYEN Anh Tuan[[vi]]Nguyễn Anh Tuấn

[[en]]Partner[[vi]]Luật sư Thành viên

[[en]]CEDR Accredited Mediator[[vi]]Hòa giải viên CEDR

Tuan.Nguyen@lntpartners.com
[[en]]Antitrust/ Competition[[vi]]Chống Độc Quyền / Cạnh Tranh
[[en]]M&A[[vi]]Sáp Nhập & Mua Lại
[[en]]Employment[[vi]]Lao Động
[[en]]Compliance & ABAC[[vi]]Tuân Thủ Pháp Luật
[[en]]Foreign Investment[[vi]]Đầu Tư Nước Ngoài
TRAN
Thai Binh
[[en]]TRAN Thai Binh[[vi]]Trần Thái Bình

[[en]]Partner[[vi]]Luật sư Thành viên

binh.tran@lntpartners.com
[[en]]Corporate Governance[[vi]]Quản Trị Doanh Nghiệp
[[en]]Employment[[vi]]Lao Động
[[en]]Foreign Investment[[vi]]Đầu Tư Nước Ngoài
[[en]]Litigation & ADR[[vi]]Giải quyết tranh chấp
[[en]]Real Estate[[vi]]Bất Động Sản
VU
Thanh Minh
[[en]]VU Thanh Minh[[vi]]Vũ Thanh Minh

[[en]]Partner[[vi]]Luật sư Thành viên

minh.vu@lntpartners.com
[[en]]Tax[[vi]]Thuế
[[en]]Foreign Investment[[vi]]Đầu Tư Nước Ngoài
[[en]]Banking & Finance[[vi]]Tài Chính & Ngân Hàng
[[en]]Corporate Governance[[vi]]Quản Trị Doanh Nghiệp
[[en]]M&A[[vi]]Sáp Nhập & Mua Lại
NGUYEN
Cong Phu
[[en]]NGUYEN Cong Phu[[vi]]Nguyễn Công Phú

[[en]]Partner[[vi]]Luật sư Thành viên

phu.nguyen@lntpartners.com
[[en]]Litigation & ADR[[vi]]Giải quyết tranh chấp
NGUYEN
Van Tuan
[[en]]NGUYEN Van Tuan[[vi]]Nguyễn Văn Tuấn

[[en]]Partner[[vi]]Luật sư Thành viên

vantuan.nguyen@lntpartners.com
[[en]]Banking & Finance[[vi]]Tài Chính & Ngân Hàng
[[en]]Compliance & ABAC[[vi]]Tuân Thủ Pháp Luật
[[en]]Foreign Investment[[vi]]Đầu Tư Nước Ngoài
[[en]]Litigation & ADR[[vi]]Giải quyết tranh chấp
[[en]]Intellectual Property[[vi]]Sở Hữu Trí Tuệ
DUONG
Anh Duyen
[[en]]DUONG Ba Anh Duyen[[vi]]Dương Bá Ánh Duyên

[[en]]Partner[[vi]]Luật sư Thành viên

anhduyen.duong@lntpartners.com
[[en]]Real Estate[[vi]]Bất Động Sản
[[en]]Corporate Governance[[vi]]Quản Trị Doanh Nghiệp
[[en]]Insolvency & Restructuring[[vi]]Phá Sản & Tái Cấu Trúc
[[en]]M&A[[vi]]Sáp Nhập & Mua Lại
LUONG Trung
Van Nhi
[[en]]LUONG Trung Van Nhi[[vi]]Lương Trung Vân Nhi

[[en]]Special Counsel[[vi]]Cố vấn Đặc biệt

vannhi.luong@lntpartners.com
[[en]]Litigation & ADR[[vi]]Giải quyết tranh chấp
[[en]]Employment[[vi]]Lao Động
NGUYEN Thi
Diep
[[en]]NGUYEN Thi Diep[[vi]]Nguyễn Thị Điệp

[[en]]Counsel[[vi]]Luật sư Cao cấp

diep.nguyen@lntpartners.com
[[en]]Litigation & ADR[[vi]]Giải quyết tranh chấp
[[en]]Banking & Finance[[vi]]Tài Chính & Ngân Hàng
[[en]]Employment[[vi]]Lao Động
[[en]]Tax[[vi]]Thuế
[[en]]Intellectual Property[[vi]]Sở Hữu Trí Tuệ
VU Thi
Thinh
[[en]]VU Thi Thinh[[vi]]Vũ Thị Thịnh

[[en]]Senior Associate[[vi]]Luật sư Cao cấp

thithinh.vu@lntpartners.com
[[en]]Foreign Investment[[vi]]Đầu Tư Nước Ngoài
[[en]]M&A[[vi]]Sáp Nhập & Mua Lại
[[en]]Compliance & ABAC[[vi]]Tuân Thủ Pháp Luật
[[en]]Litigation & ADR[[vi]]Giải quyết tranh chấp