[[en]]Our People[[vi]]Nhân sự
Filter by practices
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Filter by Industries
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
BUI
Ngoc Hong

Partner

hong.bui@lntpartners.com
[[en]]M&A[[vi]]Sáp Nhập & Mua Lại
[[en]]Foreign Investment[[vi]]Đầu Tư Nước Ngoài
[[en]]Compliance & ABAC[[vi]]Tuân Thủ Pháp Luật
[[en]]Employment[[vi]]Lao Động
[[en]]Litigation & ADR[[vi]]Giải quyết tranh chấp
HOANG Nguyen
Ha Quyen

Managing Partner

CEDR Accredited Mediator/ VMC Mediator

quyen.hoang@lntpartners.com
[[en]]M&A[[vi]]Sáp Nhập & Mua Lại
[[en]]Compliance & ABAC[[vi]]Tuân Thủ Pháp Luật
[[en]]Employment[[vi]]Lao Động
[[en]]Insolvency & Restructuring[[vi]]Phá Sản & Tái Cấu Trúc
LE
Net

Partner

net.le@lntpartners.com
[[en]]Banking & Finance[[vi]]Tài Chính & Ngân Hàng
[[en]]Real Estate[[vi]]Bất Động Sản
[[en]]Litigation & ADR[[vi]]Giải quyết tranh chấp
[[en]]M&A[[vi]]Sáp Nhập & Mua Lại
[[en]]Tax[[vi]]Thuế
NGUYEN
Anh Tuan

Partner

CEDR Accredited Mediator

Tuan.Nguyen@lntpartners.com
[[en]]Antitrust/ Competition[[vi]]Chống Độc Quyền / Cạnh Tranh
[[en]]M&A[[vi]]Sáp Nhập & Mua Lại
[[en]]Employment[[vi]]Lao Động
[[en]]Compliance & ABAC[[vi]]Tuân Thủ Pháp Luật
[[en]]Foreign Investment[[vi]]Đầu Tư Nước Ngoài
NGUYEN
Xuan Thuy

Partner

thuy.nguyen@lntpartners.com
[[en]]M&A[[vi]]Sáp Nhập & Mua Lại
[[en]]Foreign Investment[[vi]]Đầu Tư Nước Ngoài
[[en]]Compliance & ABAC[[vi]]Tuân Thủ Pháp Luật
[[en]]Litigation & ADR[[vi]]Giải quyết tranh chấp
[[en]]Tax[[vi]]Thuế
TRAN
Thai Binh

Partner

binh.tran@lntpartners.com
[[en]]Corporate Governance[[vi]]Quản Trị Doanh Nghiệp
[[en]]Employment[[vi]]Lao Động
[[en]]Foreign Investment[[vi]]Đầu Tư Nước Ngoài
[[en]]Litigation & ADR[[vi]]Giải quyết tranh chấp
[[en]]Real Estate[[vi]]Bất Động Sản
VU
Thanh Minh

Partner

minh.vu@lntpartners.com
[[en]]Tax[[vi]]Thuế
[[en]]Foreign Investment[[vi]]Đầu Tư Nước Ngoài
[[en]]Banking & Finance[[vi]]Tài Chính & Ngân Hàng
[[en]]Corporate Governance[[vi]]Quản Trị Doanh Nghiệp
[[en]]M&A[[vi]]Sáp Nhập & Mua Lại
NGUYEN
Cong Phu

Partner

phu.nguyen@lntpartners.com
[[en]]Litigation & ADR[[vi]]Giải quyết tranh chấp
NGUYEN
Van Tuan

Partner

vantuan.nguyen@lntpartners.com
[[en]]Banking & Finance[[vi]]Tài Chính & Ngân Hàng
[[en]]Compliance & ABAC[[vi]]Tuân Thủ Pháp Luật
[[en]]Foreign Investment[[vi]]Đầu Tư Nước Ngoài
[[en]]Litigation & ADR[[vi]]Giải quyết tranh chấp
[[en]]Intellectual Property[[vi]]Sở Hữu Trí Tuệ
DUONG
Anh Duyen

Senior Counsel

anhduyen.duong@lntpartners.com
[[en]]Real Estate[[vi]]Bất Động Sản
[[en]]Corporate Governance[[vi]]Quản Trị Doanh Nghiệp
[[en]]Insolvency & Restructuring[[vi]]Phá Sản & Tái Cấu Trúc
[[en]]M&A[[vi]]Sáp Nhập & Mua Lại
LUONG Trung
Van Nhi

Special Counsel

vannhi.luong@lntpartners.com
[[en]]Litigation & ADR[[vi]]Giải quyết tranh chấp
[[en]]Employment[[vi]]Lao Động
NGUYEN Thi
Diep

Counsel

diep.nguyen@lntpartners.com
[[en]]Litigation & ADR[[vi]]Giải quyết tranh chấp
[[en]]Banking & Finance[[vi]]Tài Chính & Ngân Hàng
[[en]]Employment[[vi]]Lao Động
[[en]]Tax[[vi]]Thuế
[[en]]Intellectual Property[[vi]]Sở Hữu Trí Tuệ