[[en]]2023 Vietnam Investment Conference "Seizing Investment Opportunities in Vietnam in Response to New Changes"[[vi]]Hội nghị Đầu tư Việt Nam 2023 “Nắm bắt cơ hội đầu tư tại Việt Nam trước những thay đổi mới”
Publishing date:
July 18, 2023
August 2, 2023

[[en]]LNT & Partners is honored to co-sponsor for the 2023 Vietnam Investment Conference on the afternoon of July 17, 2023, at Shangri-La Hotel in Singapore. With the theme "Seizing Investment Opportunities in Vietnam in Response to New Changes", the conference provides a  rare chance to hear Vietnamese policymakers discuss the local macroeconomic landscape, strategies for development, and upcoming investment opportunities. The conference consists of three main sessions and one-panel discussion.[[vi]]LNT & Partners hân hạnh đồng tài trợ cho Hội nghị Đầu tư Việt Nam 2023 diễn ra vào chiều ngày 17 tháng 7 năm  2023 tại khách sạn Shangri-La, Singapore. Với chủ đề “Nắm bắt cơ hội đầu tư tại Việt Nam trước những thay đổi mới”, Hội nghị là cơ hội hiếm có để nghe các nhà hoạch định chính sách Việt Nam thảo luận về bối cảnh kinh tế vĩ mô, các chiến lược phát triển và các cơ hội đầu tư sắp tới. Hội nghị gồm 3 phiên chính và 1 phiên thảo luận.

[[en]]Session 1 Vietnam Toward 2030 and Beyond: Mega Trends Open Up New Opportunities by Mr Nguyen Thang – Vietcombank’s Chief Economist[[vi]]Phiên 1: Việt Nam hướng tới năm 2030 và xa hơn: Các xu hướng toàn cầu mở ra cơ hội mới do ông Nguyễn Thắng - Trưởng nhóm nghiên cứu Vietcombank trình bày.

[[en]]Session 2 Attracting Quality Foreign Investment to Realize Vietnam's Strategic Goals by Mr Do Van Su –  Deputy Director General, Foreign Investment Agency, Ministry of Planning and Investment.[[vi]]Phiên 2: Thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng để thực hiện mục tiêu chiến lược của Việt Nam do ông Đỗ Văn Sử - Phó cục trưởng, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày.

[[en]]Session 3 Development Orientation and Investment Opportunities in Renewable Energy Sector in Vietnam by Mr Pham Nguyen Hung – Deputy Director General, Electricity and Renewable Energy Authority, Ministry of Industry and Trade.[[vi]]Phiên 3: Hướng phát triển và cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam do ông Phạm Nguyên Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương trình bày.

[[en]]Panel Discussion: Opportunities for Foreign Investment in Vietnam in Response to New Changes.[[vi]]Phiên Thảo luận: Cơ hội đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trước những thay đổi mới.

[[en]]This is one of the activities during the week commemorating 50 years of establishing diplomatic relations and 10 years of the strategic partnership between Vietnam and Singapore.[[vi]]Đây là một trong những hoạt động của tuần lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore.

Details of the conference is available at: Link

Back to firm news