[[en]]Singapore Regional Business Forum 2023[[vi]]Diễn đàn Doanh nghiệp Khu vực - Singapore 2023
Publishing date:
July 11, 2023
August 2, 2023

[[en]]LNT & Partners is delighted to have had the opportunity to present insights on Vietnam's business environment to delegates from the Singapore Business Federation during the 7th Singapore Regional Business Forum. This event, held on the morning of July 7th, 2023, marks a significant milestone as it is the first time the Singapore Business Federation SRBF Forum has taken place overseas in Hanoi, Vietnam. The occasion also commemorates the 50th anniversary of the diplomatic relations between Vietnam and Singapore.[[vi]]LNT & Partners rất vui mừng khi có cơ hội được chia sẻ thông tin về môi trường kinh doanh Việt Nam cho các đại biểu từ Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh doanh Vùng Singapore lần thứ 7. Sự kiện diễn ra vào sáng ngày 7 tháng 7 năm 2023 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi lần đầu Diễn đàn Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore được tổ chức ở nước ngoài tại Hà Nội, Việt Nam. Đây cũng là dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Singapore.

Details about event can be found at Link

External resources
PDF Document:
Download PDF
External link:
Open link
Updating information