[[en]]IPBA 2023 - One World: Law & the Environment Beyond Covid[[vi]]IPBA 2023 - Một thế giới: Luật pháp & Môi trường hậu Covid
Publishing date:
March 10, 2023
March 10, 2023

[[en]]LNT & Partners is proud to be a part of the31st Annual Meeting and Conference of the Inter-Pacific Bar Association (IPBA),a highly anticipated event among legal professionals worldwide, in Dubai, UAE,from March 7 to March 10, 2023. One of the highlights of the Conference was thecontribution of Mr BUI Ngoc Hong, a Partner of LNT & Partners, who sharedhis insights and experience in two sessions.[[vi]]LNT & Partners tự hào là một phần của Hội nghị và Hội nghị Thường niên lần thứ 31 của Hiệp hội Luật sư Liên Thái Bình Dương (IPBA), một sự kiện rất được mong đợi giữa các chuyên gia pháp lý trên toàn thế giới, tại Dubai, UAE, từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 năm 2023. Một trong những điểm nhấn của Hội nghị là bài phát biểu của Luật sư thành viên LNT&Partners, Bùi Ngọc Hồng, người đã chia sẻ những kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm của mình trong hai phiên họp.

[[en]]The first session, "Cross-border M&A after COVID-19: What changed and what remain unchanged?," focused on the trends and developments in cross-border M&A deals in recent years. The session also examined the impact of technology and the pandemic on the deal-making process and discussed issues such as data privacy, emergency protocols, and compliance with laws and regulations. Lawyers and experts provided valuable insights on lessons learned from disputes arising from the pandemic.[[vi]]Phiên thứ nhất, "Cross-border M&A after COVID-19: What changed and what remain unchanged?, tập trung vào các xu hướng và diễn biến của các thương vụ M&A xuyên biên giới trong những năm gần đây. Phiên hội nghị cũng xem xét tác động của công nghệ và đại dịch đối với quá trình thực hiện thỏa thuận và thảo luận các vấn đề như bảo mật dữ liệu, qui tắc khẩn cấp cũng như việc tuân thủ luật pháp và quy định. Các luật sư và chuyên gia đã chia sẻ những trải nhiệm từ các tranh chấp phát sinh từ đại dịch.

[[en]]The second session, "Energy Cooperation Under the Russia-Ukraine War," delved into the impact of the ongoing Russia-Ukraine War on the energy sector. Speakers shared their thoughts on the shift among countries towards a "two energy circles" direction, the effects of the war on energy cooperation, and the evaluation and mitigation of sanction risks. Lawyers also shared their experiences in dispute resolution and law practice in the energy sector under the war's impact.[[vi]]Phiên thứ hai, "Energy Cooperation Under the Russia-Ukraine War," đi sâu vào tác động của Chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra đối với lĩnh vực năng lượng. Các diễn giả đã chia sẻ suy nghĩ của họ về sự chuyển đổi giữa các quốc gia theo hướng "hai vòng tròn năng lượng", tác động của chiến tranh đối với hợp tác năng lượng, đánh giá và giảm thiểu rủi ro từ lệnh trừng phạt. Các luật sư cũng chia sẻ kinh nghiệm giải quyết tranh chấp và hành nghề luật sư trong lĩnh vực năng lượng dưới tác động của chiến tranh.

[[en]]The Conference provided a platform for thought leaders from various legal fields to come together and share their perspectives on emerging trends and current opportunities. Attendees had the chance to meet lawyers worldwide and explore an authentic Asian perspective. They also exchanged insights and key takeaways from the challenges posed by the Covid-19 pandemic.[[vi]]Hội nghị cung cấp một nền tảng cho các nhà lãnh đạo tư tưởng từ các lĩnh vực pháp lý khác nhau cùng nhau chia sẻ quan điểm của họ về các xu hướng mới nổi và các cơ hội hiện tại. Những người tham dự có cơ hội gặp gỡ các luật sư từ khắp nơi trên thế giới và khám phá góc nhìn đích thực của châu Á. Các luật sư cũng cùng nhau trao đổi kinh nhiệm và những bài học quan trọng rút ra từ những thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra.

[[en]]IPBA 2023 "One World: Law & the Environment Beyond Covid" was a successful event that provided valuable insights into the legal implications of the pandemic and the ongoing Russia-Ukraine War. The Conference served as an excellent opportunity for legal professionals to network, exchange ideas, and stay up-to-date with emerging legal trends.[[vi]]Thành công của hội nghị IPBA 2023 "Một thế giới: Luật pháp & Môi trường ngoài Covid" đã đưa ra những trải nhiệm đầy giá trị về tác động pháp lý của đại dịch và Chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra. Hội nghị là cơ hội tuyệt vời để các chuyên gia pháp lý có thể kết nối, trao đổi ý kiến và cập nhật các xu hướng pháp lý mới.

More details about the event, please visit: IPBA 2023

Back to firm news