[[en]]Seminar: Comments on the PPP Contract Review Report & the New Financial Resource Mobilization Report for Infrastructure Projects[[vi]]Toạ đàm: Góp ý Báo cáo Rà soát Hợp đồng PPP & Báo cáo Huy động Nguồn lực Tài chính mới cho các Dự án Cơ sở Hạ tầng
Publishing date:
June 14, 2023
June 14, 2023

[[en]]On the morning of June 14, 2023, LNT & Partners attended the Seminar "Comments on the PPP Contract Review Report and the New Financial Resource Mobilization Report for Infrastructure Projects in Vietnam for Infrastructure Projects in Vietnam" for Infrastructure Projects in Vietnam”. At the seminar, LNT’s speaker shared matters related to financial resource mobilization and PPP contracts review and pointed out the advantages and existing issues, proposing orientations and solutions.[[vi]]Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2023, LNT & Partners đã tham dự Toạ đàm “Góp ý Báo cáo Rà soát Các Mẫu Hợp đồng Hợp tác Công - Tư & Báo cáo Huy động Nguồn lực Tài chính mới cho các Dự án Cơ sở Hạ tầng tại Việt Nam”. Tại buổi tọa đàm, luật sư của LNT & Partners đã có những chia sẻ về các vấn đề liên quan đến huy động nguồn lực tài chính và rà soát hợp đồng hợp tác công tư, đồng thời chỉ ra những ưu điểm và các vấn đề còn tồn tại, từ đó đề xuất một số định hướng và giải pháp.

[[en]]The seminar was held within the framework of implementing the "Technical assistance for capacity enhancement, adaptability improvement, and sustainable development" project, coordinated by VIAC with the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) and the United States Agency for International Development (USAID). [[vi]]Tọa đàm được tổ chức trong khuôn khổ triển khai Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực, tăng cường khả năng thích ứng và phát triển bền vững”,  do VIAC phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID) thực hiện.

The Seminar's material documentation can be accessed here.

Back to firm news