[[en]]Training on "Contract Draft & Review"[[vi]]Đào tạo về “Kỹ năng soạn thảo và rà soát hợp đồng”
Publishing date:
June 19, 2023
June 19, 2023

[[en]]In the afternoon of June 16th, 2023, LNT & Partners had the pleasure to offer a special training on "Contract Draft & Review" to the scholars of the GES 2022 Scholarship program, at our office in Ho Chi Minh City.[[vi]]Chiều ngày 16 tháng 6 năm 2023, LNT & Partners rất vui được đón tiếp các học giả của Học bổng GES 2022 tham gia buổi đào tạo “Kỹ năng soạn thảo và rà soát hợp đồng” tại văn phòng TP Hồ Chí Minh.

[[en]]Partner BUI Ngoc Hong shared with the young participants the approach, the key knowledge, as well as the essential skills in drafting and reviewing contracts, which are important aspects in practising commercial law.[[vi]]Luật sư thành viên Bùi Ngọc Hồng, đã chia sẻ với các bạn trẻ về tư duy cần có, những kiến thức căn bản, và những kỹ năng thiết yếu để soạn thảo và rà soát hợp đồng – một mảng chủ yếu trong hành nghề luật sư thương mại.

[[en]]Providing training to young lawyers, especially the GES scholars, is a regular activity of LNT & Partners aimed at contributing to and supporting the development of legal professionals in the community.[[vi]]Đào tạo cho các luật sư trẻ, đặc biệt cho học giả của GES là hoạt động thường xuyên của LNT & Partners nhằm đóng góp, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực ngành luật cho cộng đồng hành nghề.

[[en]]*GES - Globalized Era Scholarship is a scholarship initiated in 2010 for final-year law students at certain universities nationwide. With the participation of over 300 alumni, GES has created and continues to foster a close-knit network between students and law firms, contributing to the nurturing and development of legal professionals in the field.[[vi]]*GES – Globalized Era Scholarship là học bổng được khởi xướng từ năm 2010 dành cho sinh viên năm cuối chuyên ngành Luật tại một số trường Đại học trên cả nước. Với sự tham gia của hơn 300 cựu sinh viên, GES đã và đang tạo nên mạng lưới gắn kết chặt chẽ giữa sinh viên và các công ty luật, nhằm góp phần nuôi dưỡng và phát triển nhân lực cho ngành luật.

Back to firm news