[[en]]LNT & Partners attended as a sponsor of Vietnam-Germany Business Forum on Pathways to Green Growth in Ho Chi Minh City[[vi]]LNT & Partners tham dự và tài trợ cho Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đức về Định hướng tăng trường xanh tại TP.HCM
Publishing date:
April 1, 2024
April 1, 2024

[[en]]On 28 March 2024, Managing Partner Hoang Nguyen Ha Quyen and lawyers from LNT & Partners attended Vietnam-Germany Business Forum on Pathways to Green Growth in Ho Chi Minh City. The forum drew a diverse range of attendees including government officials, leading Vietnamese and German businesses, and sustainability advocates.[[vi]]Ngày 28/3/2024,  Luật sư Điều hành Hoàng Nguyễn Hạ Quyên và các Luật sư của LNT đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đức về Định hướng tăng trường xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh.Diễn đàn thu hút sự tham gia của nhiều đối tượng khách mời, bao gồm các quan chức chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và Đức, cùng những nhà hoạt động vì sự phát triển bền vững.

[[en]]The Chairman of the EuroCham Green Growth Sector advised that HCMC needs to prioritise the use of eco-friendly construction materials and recycling while building clear urban planning strategies.[[vi]]Chủ tịch Bộ phận Tăng trưởng Xanh EuroCham khuyến nghị TP.HCM cần ưu tiên sử dụng và tái chế vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường đồng thời xây dựng chiến lược quy hoạch đô thị rõ ràng.

[[en]]He also said that the city needs timely approaches to maximise the integration of renewable energy sources into the national grid.[[vi]]Ông cũng cho rằng thành phố cần có những cách tiếp cận kịp thời để tích hợp tối đa các nguồn năng lượng tái tạo vào lưới điện quốc gia.

[[en]]We believe that this message will contribute to building a cleaner and more sustainable future for Ho Chi Minh City. Let's join hands in taking action to create a better living environment for ourselves and future generations![[vi]]Chúng tôi tin rằng thông điệp này sẽ góp phần vào việc xây dựng một tương lai xanh sạch và bền vững cho TP.HCM. Hãy cùng chung tay hành động để tạo nên một môi trường sống tốt đẹp hơn cho chúng ta và thế hệ tương lai!

[[en]]Below are some snapshots of the event[[vi]]Dưới đây là một vài hình ảnh đc ghi lại tại sự kiện 

Managing Partner HOANG Nguyen Ha Quyen
Lawyer NGUYEN Dieu Quynh
Lawyer NGO Thanh Hai

External resources
PDF Document:
Download PDF
External link:
Open link
Updating information