GCR - Vietnam: Keeping Up with Merger Control Reforms Proves Critical for Filing Parties
Please download our legal briefing here.
Publishing date:
3/5/2024
May 4, 2024

[[en]]Partner Nguyen Anh Tuan and his team members Tran Hai Thinh and Tran Hoang My collaborated with the Global Competition Review on the Vietnam chapter of the latest edition of the annual APAC Antitrust Review. Check out the publication for:[[vi]]Luật sư Nguyễn Anh Tuấn và các Công sự Trần Hải Thịnh và Trần Hoàng My tham gia đóng góp trong ấn phẩm thường niên Antitrust Review cho khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Global Competition Review. Một số cập nhật nổi bật:

-          [[en]]An overview of the Vietnamese merger control regime;[[vi]]Tổng quan quy định liên quan đến kiểm soát tập trung kinh tế (TTKT) tại Việt Nam;

-          [[en]]The latest developments in the Vietnamese merger control landscape in the last 18 months; and[[vi]]Những diễn biến mới nhất trong hoạt động kiểm soát TTKT của Việt Nam trong 18 tháng qua; và

-          [[en]]Practical notes for transaction parties to efficiently navigate the filing process.[[vi]] Một số điểm cần lưu ý trong quá trình thông báo TTKT tại Việt Nam

 [[en]]Read the full article and download PDF below:[[vi]]Xem toàn bộ bài viết và tải bản PDF bên dưới: 

External resources
PDF Document:
Download PDF
External link:
Open link
There is no external resources
Contact
Subscribe
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.