Please download our legal briefing here.
Publishing date:
9/12/2021
December 9, 2021

The 2022 edition of the ICLG to Merger Control, a global publication covering merger filing requirements in 37 jurisdictions, is out!

Authored by our competition law head Nguyen Anh Tuan and his team, the Vietnam chapter provides reader with a comprehensive overview of the new merger control regime in Vietnam, covering an array of matters such as relevant authorities and legislation, notification and its impact on the transaction timetable, remedies, appeals and enforcement and substantive assessment.

*****************

Ấn phẩm mới nhất năm 2022 về Kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế tại 37 quốc gia do ICLG xuất bản đã chính thức phát hành!

Đội ngũ luật sư tại LNT & Partners đã tham gia thực hiện nội dung về hoạt động kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế tại Việt Nam dưới sự hợp tác của trưởng nhóm tư vấn luật cạnh tranh Nguyễn Anh Tuấn và các cộng sự. Nội dung ấn phẩm cung cấp tổng quan về cơ chế kiểm soát tập trung kinh tế mới tại Việt Nam, bao gồm các vấn đề liên quan đến quy định pháp luật và cơ quan có liên quan, thông báo và tác động đối với thời gian thực hiện giao dịch, biện pháp khắc phục, quy định xử phạt, thực thi và đánh giá chi tiết.

External resources
PDF Document:
Download PDF
External link:
Open link
There is no external resources