[[en]]IMPORTANT NOTICE[[vi]]THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
Publishing date:
September 11, 2023
September 11, 2023

[[en]]Dear Values Clients and Friends,[[vi]]Kính gửi Quý khách hàng và đối tác,

[[en]]We sincerely appreciate your continuous support over the years. This is the only official Facebook page of LNT & Partners (link below), dedicated solely to providing information about the activities of LNT's lawyers. We do not engage, consult, or charge for services through any social media accounts.[[vi]]Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ không ngừng của Quý vị trong suốt những năm qua. Đây là trang facebook chính thức duy nhất của LNT & Partners (link bên dưới) chỉ nhằm mục đích thông tin về các hoạt động của các luật sư LNT. Chúng tôi không tiếp cận, tư vấn, hay thu phí dịch vụ khách hàng thông qua bất kỳ tài khoản nào trên nền tảng mạng xã hội.

Facebook - LNT & Partners

[[en]]If you have any questions or specific requests regarding our firm's lawyers, please contact us through our website at www.lntpartners.com or at info@lntpartners.com, or directly reach out to the individual lawyers of LNT & Partners whose contact information is publicly available on our website at www.lntpartners.com.[[vi]]Nếu Quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu cụ thể nào đối với các luật sư công ty, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua trang web www.lntpartners.com hoặc info@lntpartners.com , hoặc liên hệ trực tiếp qua email của các luật sư LNT & Partners được công khai tại trang web www.lntpartners.com.

[[en]]With warm regards,[[vi]]Trân trọng,

LNT & Partners.

External resources
PDF Document:
Download PDF
External link:
Open link
Updating information