Swiss Trade Policy and Export Promotion Programme with Lawyer Nguyen Xuan Thuy
Publishing date:
June 11, 2024
June 10, 2024

[[en]]Last week, Lawyer Nguyen Xuan Thuy gave a presentation on the current status of foreign service providers in retail distribution & franchising activities in Vietnam, organized together by the State Secretariat for Economic Affairs (SECO), Ministry of Industry and Trade (Vietnam) and International Trade Centre (ITC).[[vi]]Tuần qua, Luật sư Nguyễn Xuân Thủy đã có bài phát biểu về tình hình tham gia, phát triển của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài tại thị trường bán lẻ Việt Nam, được tổ chức bởi Tổng cục Kinh tế liên bang Thụy Sĩ, Bộ Công thương Việt Nam và Trung tâm Thương mại Quốc tế.

[[en]]The dialogue brought together representatives from the Association of Vietnam Retailers (AVR), International E-Commerce Innovation Association (VECOM), major corporations like Aeon and Shopee, law firms, and legal experts. The goal is to understand the market better, find solutions, and create policies that support retail and franchising environment in Vietnam.[[vi]]Buổi tọa đàm có sự tham dự của Hiệp hội các Nhà bán lẻ Việt Nam (AVR), Hiệp hội Thương mại Điện tử Quốc tế (VECOM), các tập đoàn lớn như Aeon, Lotte,  Shopee,.. các công ty luật và các chuyên gia. Mục tiêu là để hiểu rõ hơn về thị trường, tìm ra các giải pháp và xây dựng chính sách hỗ trợ hoạt động bán lẻ và nhượng quyền thương mại tại Việt Nam.

[[en]]The Swiss Trade Policy and Export Promotion Programme, also known as the SwissTrade Programme, is a four-year technical assistance initiative in Vietnam. It's funded by the Swiss government through their State Secretariat for Economic Affairs (SECO). The main goal of SwissTrade is to boost the trade performance and international competitiveness of Vietnamese small and medium-sized enterprises (SMEs).[[vi]]Đây là chương trình hợp tác kỹ thuật thương mại kéo dài 4 năm tại Việt Nam, do Chính phủ Thụy Sĩ thông qua Tổng cục Kinh tế liên bang Thụy Sĩ (SECO) tài trợ. Mục tiêu chính của chương trình là cải thiện hiệu quả thương mại và năng lực cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) ở Việt Nam.

External resources
PDF Document:
Download PDF
External link:
Open link
Updating information