[[en]]Seminar "Preventing Disputes during Contract Implementation - Issues Related to Time and Cost Claims"[[vi]]Hội thảo "Phòng tránh Phát sinh Tranh chấp khi Thực hiện Hợp đồng - Các Vấn đề liên quan đến Khiếu nại Thời gian và Chi phí"
[[en]]Event information[[vi]]Thông tin sự kiện
[[en]]Starting from[[vi]]Bắt đầu
26
April
2024
1:30 pm
[[en]]Until[[vi]]Đến
26
April
2024
5:00 pm
[[en]]Location[[vi]]Địa điểm:
[[en]]LNT & Partners, Level 21, Bitexco Financial Tower, No. 2, Hai Trieu St, Dist 1, Ho Chi Minh City[[vi]]LNT & Partners, Tầng 21, Bitexco Financial Tower, Số 2, Phố Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
[[en]]Pricing[[vi]]Giá:
[[en]]FREE[[vi]]Miễn phí
[[en]]Add to calendar[[vi]]Thêm vào lịch:
Download ICS
[[en]]Share this event[[vi]]Chia sẻ sự kiện này
[[en]]Register[[vi]]Đăng ký

[[en]]This is a side event of The Ho Chi Minh City International Construction Arbitration Conference HICAC 2024, with the theme "Construction contract and International Arbitration – When Legal traditions collide", on April 25 and 26, 2024.[[vi]]Đây là Hội thảo bên lề sự kiện Hội thảo Trọng tài Xây dựng Quốc tế TP HCM 2024, với chủ đề "Construction contract and International Arbitration – When Legal traditions collide", trong ngày 25 và 26 tháng 4 năm 2024.

Link

[[en]]At the Seminar "Preventing Disputes during Contract Implementation - Issues Related to Time and Cost Claims", speakers will discuss the legal framework and regulations, and share experiences related to construction contract performance. The Seminar is a valuable opportunity for contractors, investors, consultants, experts and other stakeholders to gain a deeper understanding of claims, disputes and related legal issues, as well as practical experience in preventing disputes and managing risks in construction projects.[[vi]]Tại hội thảo "Phòng tránh Phát sinh Tranh chấp khi Thực hiện Hợp đồng - Các Vấn đề liên quan đến Khiếu nại Thời gian và Chi phí" các diễn giả trong ngành sẽ thảo luận về khung pháp lý và các quy định liên quan, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến thực hiện hợp đồng xây dựng. Hội thảo là cơ hội quý báu để nhà thầu, chủ đầu tư, tư vấn, chuyên gia và các bên liên quan khác có được cái nhìn sâu sắc hơn về khiếu nại, tranh chấp và các vấn đề pháp lý liên quan, cũng như học hỏi kinh nghiệm thực tiễn phòng ngừa tranh chấp và quản lý rủi ro trong các dự án xây dựng.

[[en]]Presentation language: Vietnamese[[vi]]Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt

[[en]]Format: Hybrid (RSVP)[[vi]]Hình thức: Online & Offline (vui lòng đăng ký)

[[en]]This is a side event of The Ho Chi Minh City International Construction Arbitration Conference HICAC 2024, with the theme "Construction contract and International Arbitration – When Legal traditions collide", on April 25 and 26, 2024.[[vi]]Đây là Hội thảo bên lề sự kiện Hội thảo Trọng tài Xây dựng Quốc tế TP HCM 2024, với chủ đề "Construction contract and International Arbitration – When Legal traditions collide", trong ngày 25 và 26 tháng 4 năm 2024.

Link

[[en]]At the Seminar "Preventing Disputes during Contract Implementation - Issues Related to Time and Cost Claims", speakers will discuss the legal framework and regulations, and share experiences related to construction contract performance. The Seminar is a valuable opportunity for contractors, investors, consultants, experts and other stakeholders to gain a deeper understanding of claims, disputes and related legal issues, as well as practical experience in preventing disputes and managing risks in construction projects.[[vi]]Tại hội thảo "Phòng tránh Phát sinh Tranh chấp khi Thực hiện Hợp đồng - Các Vấn đề liên quan đến Khiếu nại Thời gian và Chi phí" các diễn giả trong ngành sẽ thảo luận về khung pháp lý và các quy định liên quan, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến thực hiện hợp đồng xây dựng. Hội thảo là cơ hội quý báu để nhà thầu, chủ đầu tư, tư vấn, chuyên gia và các bên liên quan khác có được cái nhìn sâu sắc hơn về khiếu nại, tranh chấp và các vấn đề pháp lý liên quan, cũng như học hỏi kinh nghiệm thực tiễn phòng ngừa tranh chấp và quản lý rủi ro trong các dự án xây dựng.

[[en]]Presentation language: Vietnamese[[vi]]Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt

[[en]]Format: Hybrid (RSVP)[[vi]]Hình thức: Online & Offline (vui lòng đăng ký)

[[en]]Read more[[vi]]Đọc thêm

[[en]]13:30 – 14:00 | Welcome and Check-in[[vi]]13:30 – 14:00 | Check-in và Đón khách

[[en]]14:00 – 14:05 | Opening Remarks[[vi]]14:00 – 14:05 | Phát biểu mở đầu buổi hội thảo

[[en]]14:05 – 14:30 | Experience at the Court Related to Claims for Damages, Contractual Penalties Related to Time and Cost Issues in Construction Contracts[[vi]]14:05 – 14:30 | Kinh nghiệm xét xử tại Tòa án liên quan đến các yêu cầu bồi thường thiệt hại, phạt hợp đồng liên quan đến vấn đề thời gian, chi phí trong Hợp đồng xây dựng

[[en]]- Nguyen Cong Phu, Partner, LNT & Partners[[vi]]- Nguyễn Công Phú, Luật sư thành viên, LNT & Partners

[[en]]14:30 – 15:10 | Consulting Experience on FIDIC Model Contracts Related to Time and Cost Claims and Prevention Measures from the Perspective of Investors and Contractors[[vi]]14:30 – 15:10 | Kinh nghiệm tư vấn Hợp đồng mẫu FIDIC liên quan đến các khiếu nại thời gian và chí phí và các biện pháp phòng tránh từ góc độ Chủ đầu tư và Nhà thầu

[[en]]- Pardeep Khosa, Partner, Morgan Lewis[[vi]]- Pardeep Khosa, Luật sư thành viên, Morgan Lewis

[[en]]- Vu Thi Thinh, Lawyers, LNT & Partners[[vi]]- Vũ Thị Thịnh, Luật sư, LNT & Partners

[[en]]15:10 – 15:30 | Identifying Legal Risks in Construction Contract Management in Vietnam[[vi]]15:10 – 15:30 | Nhận diện những rủi ro pháp lý trong việc quản lý hợp đồng xây dựng ở Việt Nam

[[en]]- Nguyen Bac Thuy, Head of Investment Economics and Construction Contracts - Construction Economics Department, Ministry of Construction[[vi]]- Nguyễn Bắc Thủy, Trưởng phòng Kinh tế đầu tư và hợp đồng xây dựng - Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng

[[en]]15:30 – 16:00 | Experience from Cost and Contract Management Consultants on Preventing Disputes over Time and Cost Issues in Construction Contracts[[vi]]15:30 – 16:00 | Kinh nghiệm từ chuyên gia tư vấn quản lý chi phí và hợp đồng về phòng tránh phát sinh tranh chấp đối với vấn đề thời gian và chi phí trong hợp đồng xây dựng

[[en]]- Nguyen Thanh Long, VinaQS Co., Ltd.[[vi]]- Nguyễn Thành Long, Giám đốc Điều hành, Công ty TNHH VinaQS

[[en]]16:00 – 17:00 | Discussion and Q&A[[vi]]16:00 – 17:00 | Thảo luận và giải đáp thắc mắc

[[en]]Speakers:[[vi]]Diễn giả:

[[en]]Nguyen Bac Thuy, Head of Investment Economics and Construction Contracts - Construction Economics Department, Ministry of Construction[[vi]]Nguyễn Bắc Thủy, Trưởng phòng Kinh tế đầu tư và hợp đồng xây dựng - Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng

[[en]]Nguyen Cong Phu, Partner, LNT & Partners[[vi]]Nguyễn Công Phú, Luật sư thành viên, LNT & Partners

[[en]]Pardeep Khosa, Partner, Morgan Lewis[[vi]]Pardeep Khosa, Luật sư thành viên, Morgan Lewis

[[en]]Vu Thi Thinh, Lawyers, LNT & Partners[[vi]]Vũ Thị Thịnh, Luật sư, LNT & Partners

[[en]]Nguyen Thanh Long, VinaQS Co., Ltd.[[vi]]Nguyễn Thành Long, Giám đốc Điều hành, Công ty TNHH VinaQS

No items found.
Related events